ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КЛИЕНТИ НА  “ИМПЛАНТ БИ ЕЙЧ” ООД

Защо да се запознаете с политиката за обработване и защита на лични данни на клиенти, прилагана от “Имплант Би Ейч” ООД?

” Имплант Би Ейч ” ООД обработва лични данни във връзка с предоставянето на търговски услуги. Ако сте наш клиент, това означава, че ние съхраняваме и използваме в рамките на нашата работа данни за вашето име, ЕГН/ЕИК, телефон за връзка, e-mail . Тази политика има за цел да разясни защо тези лични данни са ни необходими, за да вършим своята работа и да се грижим вашите поръчки да бъдат доставяни акуратно. В израз на нашия ангажимент да гарантираме най-висока степен на защита на вашите лични данни, ние сме изготвили вътрешни правила и спазваме стриктни процедури за контрол върху обработването на лични данни, които са съобразени с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). По-долу в тази политика можете да намерите отговор на всички основни въпроси относно извършваното от нас обработване на лични данни – за какви цели са ни необходими данните, на какво основание и за какъв срок. Тук можете да проверите какви са вашите права във връзка с обработваните от нас лични данни и как да се свържете с нас, за да ги упражните.

Ако не можете да намерите отговор на някой от своите въпроси, свързани с обработването на лични данни, в рамките на тази политика, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу начини.

Данни за ” Имплант Би Ейч ” ООД – адрес и контакти за кореспонденция.

” Имплант Би Ейч ” е  дружество с ограничена отговорност, регистрирано и действащо съгласно законите на Република България.

Нашият адрес е:

гр. София 1164, р-н Лозенец, ул. „Бигла“ № 60, партер

За въпроси, свързани с извършваното обработване на лични данни, можете да се свържете с нас, както следва:

 1. На място на адреса на фирмата в рамките на работното ни време – 8:30-17:30
 2. На телефон – 028650075
 3. На мейл адрес – office@implanti.bg

Коя информация представлява лични данни и защо ” Имплант Би Ейч ” ООД я обработва .

“Имплант Би Ейч” ООД прилага своите стандарти за конфиденциалност по отношение на всяка информация, която ни стане известна в хода на нашата дейност. Независимо от това, тази политика има отношение конкретно към защитата на личните данни – и гарантиране правата на лицата, за които те се отнасят.

Личните данни, които са предмет на тази политика, включват всяка информация, която се отнася до конкретно физическо лице и може да включва име, адрес, данни за контакт.

В някои случаи личните данни, които обработваме, може да не са достатъчно, за да определим до кое лице се отнасят – например данни за електронна поща, данни за посещения на нашия уебсайт. По отношение на тези данни прилагаме същите стандарти за защита, както и по отношение на всички други, но за да упражнявате правата си по т. VI от тази политика по отношение на такива данни, ще трябва да ни съдействате, за да можем да Ви идентифицираме.

Не са лични данни информацията за контакти с юридически лица – търговска фирма, адрес за контакт, офисни телефони и електронни адреси и т.н. – като по отношение на тези данни не се прилагат правилата по т. VI от тази политика.

Вашите лични данни са ни необходими, за да можем да предоставяме нашите услуги, включително и конкретна информация. Без тази информация не можем да гарантираме качеството на извършваните от нас услуги – затова ако не желаете да я предоставите, ние не можем да поемем извършването на тези услуги. Данните за контакт с вас може да бъдат използвани и за да ви предоставим информация за нови продукти и промоционални кампании.

Всички основни цели, за които обработваме Вашите лични данни са посочени в следващата точка.

На кого предоставяме Вашите лични данни?

Ние изпълняваме сами нашите търговски задачи.

Освен това ние предоставяме личните данни на клиентите ни на нашето счетоводство и на куриерски фирми. Достъп до съхраняваните от нас лични данни има и лицето, което извършва IT поддръжка.

По отношение на всички лица, на които предоставяме вашите лични данни, ние гарантираме прилагането на най-висок стандарт за опазване на поверителност, както и най-кратки срокове за реакция, когато се налага да се реагира във връзка с вашите права по т. VI от тази политика.

За какви цели и за какъв срок обработваме лични данни?

 1. Във връзка с нашите търговски взаимоотношения.

Вашите лични данни са ни необходими за идентифицирането ви като клиент, за да можем да Ви издадем фактура и да изпратим поръчката до желания от вас адрес.

 1. За изпълнение на законови задължения.

Съобразно разпоредбите на Закона за счетоводството вашите данни следва да бъдат обработвани за целите на нашето счетоводство – Corporate Advisors Ltd. , с адрес  бул. Княгиня Мария Луиза, етаж 5, офис 1, телефон: 02 8187979 .

Съгласно чл. 12 от Закона за счетоводството на хартиен и/или на технически носител в предприятието се съхранява информация в следните срокове: счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години; всички останали носители на счетоводна информация – 3 години.

 1. За целите на представяне на нашите услуги.

Можем да използваме вашите лични данни и конкретно записаните телефон и e-mail адрес, за да Ви предоставим информация за нашите услуги и организирани събития. По всяко време можете да оттеглите вашето съгласие, като ние незабавно ще спрем да използваме вашите лични данни за посочените цели.

Какви са Вашите права във връзка с обработваните от нас лични данни?

По всяко време, докато обработваме вашите лични данни, вие имате право на следното:

 1. Да получавате информация за това какви Ваши лични данни обработваме и за какви цели.

По правило тази информация ще бъде предоставена при започване на работа, но по всяко време можете да отправяте запитвания в тази връзка.

 1. Да искате да коригираме неверни или неточни Ваши лични данни.
 2. Да искате да изтрием Вашите лични данни.

Когато няма основание да продължим да обработваме лични ви данни, вие можете по всяко време да искате да изтрием цялата информация за Вас, която съхраняваме.

 1. Да искате да съхраняваме Вашите лични данни, без да ги обработваме по друг начин.

Ако няма основание да продължим да обработваме вашите лични данни, но не искате те да бъдат изтрити – например с оглед бъдеща съвместна работа – по всяко време можете да поискате да спрем всяка друга форма на обработване и само да съхраняваме данни ви. В този случай ще можем да ги обработваме само със съгласието ви или по силата на закона.

 1. Да искате да Ви предоставим Вашите лични данни.

Ако искате да  получите копие от всички данни, които обработваме за вас, винаги можете да поискате това. В този случай трябва да посочите дали можем да ви предоставим данните на хартиен носител или на електронен носител в стандартен файлов формат (.pdf, .doc).

 1. Да възразите срещу обработването на Вашите лични данни.

Когато обработваме лични данни с оглед защита на интересите на фирмата, по всяко време можете да възразите срещу обработването. Ако обработването се извършва за целите на изпращане на търговски съобщения или друга подобна информация, то незабавно ще бъде преустановено. Ако с обработването защитаваме друг наш законен интерес, ще направим преценка дали можем да спрем обработването или не.

За да упражните, което и да е от посочените права, молим да ни изпратите вашето искане на хартиен носител на адрес гр. София, ул. „ Бигла ‘‘№ 60  или чрез e-mail на office@implanti.bg. Ние ще го разгледаме, ако можем да ви идентифицираме, и да разберем кое от посочените права упражнявате. Молим ви да посочите данни за контакт с вас – e-mail и/или телефонен номер, ако е необходимо да уточним нещо по вашето искане.

Искането ви ще бъде разгледано в срок от 1 месец. Ако имаме затруднения при изпълнението на вашето искане, този срок може да бъде удължен с до 2 месеца, като ние поемаме ангажимент да Ви уведомим за това удължаване в рамките на 1 месец от получаване на искането.

Искането ви може да бъде отхвърлено в следните случаи:

 • Ако не можем да ви идентифицираме;
 • Ако не обработваме ваши лични данни;
 • Ако има законова пречка да бъде изпълнено;
 • Ако имаме законен интерес, който е достатъчно значим, за да бъде отхвърлено вашето искане;
 • Ако от ваша страна са постъпили голям брой искания за кратък период от време.

Независимо от всичко посочено, по всяко време можете да изисквате информация за това как съхраняваме вашите лични данни. Ако считате, че нарушаваме вашите права, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която осъществява надзор над извършваното от нас обработване на лични данни.


Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

Приемна – работно време  9:00 – 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА